Print this Článok

Zverejnenie návrhu VZN

Obec Lenartov zverejňuje nasledujúce dokumenty:

VZN č. 2-2014 - Trhový poriadok obce Lenartov (147.8 KiB) 446

VZN č. 2-2014 - Prílohy k trhovému poriadku (81.6 KiB) 168

VZN č .3- 2014 (návrh) O miestnej dani z nehnuteľností (199.8 KiB) 112

VZN č.3 - 2014 - Príloha k metodickému usmerneniu k MD - Novela 2014 (54.8 KiB) 248

VZN č. 4 - 2014 (návrh) O školskom obvode (90.1 KiB) 106

 

Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta na úradnej tabuli obce Lenartov 27.11.2014, začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade Lenartov, Lenartov 37, 086 06.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Videné: 509 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zverejnenie-navrhu-vzn/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.