Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 20.09.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO
 5. Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov
 6. Správa nezávislého audítora za r. 2017
 7. Žiadosti občanov na kúpu pozemku
 8. Aktuálne projekty – vyhlásené výzvy
 9. Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
 10. Rôzne – futbalový turnaj, Mesiac úcty k starším, Hornotopliansky jarmok, lenartovský kroj
 11. Ukončenie volebného obdobia – návrh na odmeny
 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 13. Diskusia
 14. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 16-2018 (20.09.2018) (101.0 KiB) 120 Uznesenia - 16 (20.09.2018) 362 - 385 (167.0 KiB) 94

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 20.09.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 96 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-20-09-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.