Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 1. mája 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2013 a výročná správa
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v roku 2013
 7. Bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva obce
 8. DPO SR – zmena legislatívy
 9. Program odpadového hospodárstva
 10. Žiadosti o bezúročnú pôžičku na zlepšenie bývania
 11. Vyhodnotenie akcie – obecná zabíjačka
 12. Rôzne: žiadosť OZ Kráľova studňa, Rusadle, Lenartovská kvapka krvi, Deň detí,
  miestna komunikácia
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenia
 15. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica č.3 - 2014 (57.4 KiB) 350

Uznesenia č. 32-48/2014 (134.6 KiB) 172

Záverečný účet 2013 (206.5 KiB) 184

Výročná správa 2013 (158.3 KiB) 264

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak X
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 1 048 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-1-maja-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.