Verejné obstarávanie » Obec Lenartov

Print this Stránka

Verejné obstarávanie

AKTUÁLNE VÝZVY SA NACHÁDZAJÚ POD INFORMAČNÝM TEXTOM

Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Lenartov
Sídlo: Lenartov 37, 086 06 Malcov
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Bľandová, MBA – starosta obce,
                                        Tel.: 0905 937 628, E-mail: starostka@lenartov.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Nováková – administratívna pracovníčka,
                                  Tel.: 054 / 47 06 004,  E-mail: obeclenartov@lenartov.sk
IČO:  00322270
DIČ: 2020623231
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: SK16 5600 0000 0036 1849 1001

 

Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Lenartov vypracovala „Internú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v podmienkach obce Lenartov”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka. Interná smernica zároveň podrobne upravuje postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a stanovuje kompetencie a povinnosti obce na úseku verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ musí zverejniť:

  • Zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred uzatvorením zmluvy / odoslaním objednávky.
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako “Ostatné” a časti ponuky, označenej ako “Kritériá” je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.
  • § 44 ods. 2 – verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
  • § 21 ods. 2 – správu o každej zákazke – zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy.
  • § 49a – zverejniť SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 – zverejnenie analýzy k použitej koncesii.
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO – profil VO.
Videné: 3 822 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/verejne-obstaravanie/

Výzvy a ponuky práce

1
PREDMET ZÁKAZKY: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov [wpfilebase tag=file id=1272...
1
PREDMET ZÁKAZKY: Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada" [wpfilebase tag=file id=1248 tpl=pdf /] ...
1
Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ: [wpfilebase tag=file id=1223 tpl=pdf...
1
Dodávka štiepaného palivového dreva: [wpfilebase tag=file id=1216 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1110 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1111 tpl=xls /] [wpfilebase tag=file id=1112 tpl=xls /] ...
1
Výzva na predloženie ponuky: ,,Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada" " Príloha: [wpfilebase...
1
Výzva: [wpfilebase tag=file id=974 tpl=pdf...
1
Výzva na predkladanie ponuky - Urbanistická štúdia časti obce Lenartov - Osada [wpfilebase tag=file id=843 tpl=pdf...
1
Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite...
1
Výzva na predloženie ponuky: ,,Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku...

Zobraziť všetky VO >>Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.