Print this Článok

Verejná súťaž – dodávka palivového dreva

Verejná súťaž

(03.02.2016)

DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA

Obstarávateľ

Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Popis zákazky

Dodávka palivového dreva

Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou

(podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:                             Obec Lenartov
  IČO:                                  00322270
  Sídlo:                               Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
  Štatutárny zástupca:     Ing. Jana Bľandová, MBA,  starostka obce
  Kontaktná osoba:          Ing. Jana Bľandová, MBA,  starostka obce
  Telefón:                           +421 54 4706004
  E-mail:                                     obeclenartov@lenartov.sk
 2. Predmet zákazky: Dodávka palivového dreva v množstve 100 priestorových metrov
 3. Technické vlastnosti: – štiepané palivové drevo – buk;
  – dĺžka jednotlivých klátikov dreva (siahovica / metrovica) 100 – 110 cm;
  – hrúbka štiepaných klátikov 30 – 35 cm;
  – účel dreva – vykurovanie;
  – merná jednotka dodávaného dreva – priestorový meter rovnaný
 4. Opis predmetu zákazky: Na vykurovaciu sezónu 2016/2017 pre objekt v správe obce Lenartov – Základná škola Lenartov je potrebné zabezpečiť dodávku palivového dreva, vrátane dopravy a uloženia v mieste spotreby : sklad dreva pri cintoríne
 5. Množstvo a rozsah predmetu zákazky: predpokladané množstvo uvedené v prílohe č. 1
 6. Lehota a miesto predkladania ponúk:
  Vyplnenú ponuku na predmet zákazky prílohu č.1 doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu:
  Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov  v uzatvorenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ – súťaž Palivové drevo“ v termíne do 03.03.2016 do 16,00 hod.
  Rozhodujúca je doba doručenia a nie doba odoslania ponuky. Cenová ponuka doručená po uplynutí uvedenej lehoty nebude vyhodnocovaná a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
 7. Miesto a termín dodania predmetu služby: do miesta odberu , podľa prílohy č. 1. Termín dodania do 10.05.2016.
 8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky. Cena zahŕňa dopravu tovaru na miesto plnenie a výkladu tovaru na mieste plnenia. Cena zahŕňa aj jednorázové nevratné palety, na ktorých je tovar dovážaný.
 9. Požiadavky na jednotné spracovanie ponuky:
  Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač vyplní prílohu č. 1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu, tovar musí spĺňať kvalitatívne a technické požiadavky, ako aj dokumentáciu nevyhnutnú na odovzdanie tovaru. Max. cena dodávky je 5.000,00 € s DPH
 10. Spôsob stanovenia ceny: cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, v eurách, vrátane DPH, dopravy, nakládky a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky. Ponúknutá cena za predmet zákazky musí byť cenou konečnou.
 11. Podmienky účasti uchádzača (obsah ponuky): komplexná ponuka na zákazku
 12. Typ zmluvy a trvanie zmluvy : kúpna zmluva. Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenie predmetu zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nebude spĺňať kvalitatívne a iné vlastnosti, ktoré vzhľadom na svoju povahu musí tovar spĺňať. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa.
 13. Podmienky financovania: predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa prevodným príkazom, lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú platbu.
 14. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi presný termín dodania telefonicky.
 15. V prípade nedodania tovaru v termíne určenom je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý aj začatý deň omeškania. ,
 16. V prípade ak sa zhotoviteľ omešká s dodaním tovaru o viac ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpenia od zmluvy – objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy / objednávky je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny bez DPH za dodanie tovaru.
 17. Obec Lenartov si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných podmienok neprijať žiadnu ponuku.

 

 

1 príloha

Ing. jana Bľandová, MBA

starostka obce Lenartov

Príloha 1 (1.3 MiB) 116

Videné: 870 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/verejna-sutaz-dodavka-palivoveho-dreva-3/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.