Print this Článok

Rómske občianské hliadky

 

logo

Odo dňa 31. októbra 2014 funguje v obci Lenartov projekt Rómska občianska hliadka, ktorú tvorí desať členov, z toho dvaja koordinátori.

 

Štatút ROH (118.1 KiB) 321

 

Úradné hodiny

projektu Rómskej občianskej hliadky v obci Lenartov

 

Pondelok    08.00 – 12.30      13.00 – 16.00

Utorok       08.00 – 12.30      13.00 – 16.00

Streda        08.00 – 12.30      13.00 – 16.00

Štvrtok       08.00 – 12.30      13.00 – 16.00

Piatok        08.00 – 12.30      13.00 – 16.00

 

V prípade potreby zvolania občianskej hliadky kontaktujte niektorého z koordinátorov:

Matúš Leškovský, Milan Bilý

0902 645 485, 0910 397 987

line

Hliadky sú rozdelené do troch skupín. Každá skupina pozostáva z 3 členov:

Skupina č.1

 1. Ján Bilý
 2. Dušan Bilý
 3. Milan Bilý

Skupina č.2

 1. Milan Bilý
 2. Milan Bilý
 3. Miroslav BIlý

Skupina č.3

 1. Martin Bilý
 2. Vojtech Bilý
 3. Milan Bilý

 

 

line

Základné úlohy Rómskej občianskej hliadky

 

Ochrana verejného poriadku

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • dohliada na dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

Ochrana súkromného a verejného majetku

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,…)
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…)
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu)
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok)

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.)bez prítomnosti rodičov
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,…)
 • v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

 

Ochrana životného prostredia

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch )
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

 

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť)
Videné: 1 019 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/romske-obcianske-hliadky/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.