Zmluvy 2019 » Obec Lenartov

Zmluvy 2019


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu Realizácia mikroprojektu: ,,Zastávka Kultúra" 01.07.2019 10.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Oprava toaliet v sále kultúrneho domu - projekt je podporený z rozpočtu PSK 1 600,00 € 21.06.2019 08.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zber (odvoz) a likvidácia odpadu 15.05.2007 02.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služieb Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia a šachiet 200 € 14.06.2019 21.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno Bezodplatne 17.06.2019 21.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o úvere Poskytnutie úveru 31 670 € 12.06.2019 18.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o úvere Poskytnutie úveru 94 500 € 12.06.2019 18.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Dodávka veľkoobjemového kontajnera 3 996 € / 3 ks 10.06.2019 10.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MOPS Lenartov 22.05.2019 06.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/04OB031 Poskytnutie finančného príspevku na projekt ,,Dovybavenie terénnej opatrovateľskej služby" 1 600,00 € 04.06.2019 04.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služby ,,Externý projektový manažment pre prípravu a realizáciu projektu: Lenartov - Rekonštrukcia a dostavby materskej školy" Vykonávanie všetkých aktivít a činností súvisiacich s poskytnutím služby 7 700,00 € 31.05.2019 31.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Zhotovenie kovovej konštrukcie na ,,živú sochu" 800 € 24.05.2019 24.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie simultánneho prekladu pri pracovnom a spoločenskom stretnutí v Saint Léonard de Noblat 340,00 € 07.05.2019 15.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služby Projekt stavby - Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 11 340,00 € 07.05.2019 07.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 20,00 € bez DPH /1 ks/1 rok 26.04.2019 26.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Realizácia vodovodnej prípojky 15.04.2019 19.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Mandátna zmluva Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt ,,Lenartov vodovod - rozšírenie vodovodu v lokalite Osada" 2 700 € 17.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dotácia pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 3 000 € 16.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o pripojení Pripojenie odberného miesta - Lenartov 129 194,00 € 16.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o združenej dodávke elektriny Elektrická prípojka KC 12.04.2019 12.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí grantu Poskytnutie grantu na projekt ,,Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín 1 000 € 04.04.2019 05.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Preklad ,,Stanov členstva v medzinárodnom spoločenstve sv. Leonarda" 200,00 € 29.03.2019 05.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 1,00 € 04.04.2019 04.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zhotovení veci na zákazku Zhotovenie dreveného obrazu rezbárskym spôsobom - kostol sv. Leonarda v Lenartove 350,00 € 27.03.2019 27.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o obstaraní zájazdu Obstaranie zájazdu 3 819,00 € 23.03.2019 25.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu Odvoz a likvidácia ostatného a nebezpečného odpadu - ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov" 58 698,00 € 18.03.2019 18.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva 630 000,00 € 26.02.2019 27.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Realizácia stavebného diela: Lenartov - vodovod 178 547,39 € 21.02.2019 21.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Záložná zmluva Danie do zálohy stavbu - Bytový dom so súp. číslom 91 268 510,00 € 22.01.2019 04.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
82019
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti MOS 61,75 € 30.01.2019 01.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o servisnej službe Predplatená služba dodávky dávkovačov vône a papierových uterákov 01.02.2019 01.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
72019
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 31.01.2019 31.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
62019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 520,00 € 18.01.2019 18.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
52019
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie podľa schváleného projektu ,,Zabezpečenie podmienok pre novú výstavbu v rámci budovania systému prestupného bývanie v obci Lenartov" 7 000,00 € 02.01.2019 09.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
42019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Príspevok na podporu akcie 8. ročníka ,,Behu na Kráľovu studňu 2019" 500,00 € 08.01.2019 08.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
12019
Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru za účelom realizácie vzdelávacej činnosti 13 €/1deň 04.10.2018 07.01.2019


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.