Zmluvy 2018 » Obec Lenartov

Zmluvy 2018


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o bežnom Otvorenie a vedenie bežného účtu 23.07.2018 23.07.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu 11.07.2018 12.07.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu 26.06.2018 26.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít Projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonného umiestneného odpadu v obci Lenartov 65 239,09 € 19.06.2018 26.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na účel obstarania technickej vybavenosti 18 500 € 25.06.2018 26.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na účel obstarania nájomných bytov 268 510 € 25.06.2018 26.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Záložná zmluva Danie do zálohy nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve 426 634 € 21.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kovový prístrešok 19.06.2018 22.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 5 444 € 19.06.2018 20.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna Zmluva Kúpa nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú sumu 546 € 19.06.2018 20.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Rekonštrukcia kotolne OcÚ Lenartov - výmena kotla na tuhé palivo, montáž kotla a práce spojené s výmenou kotla a osadením 28 148,42 € 15.06.2018 18.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o úvere Obstaranie nájomného bytu kúpou 328 180,00 € 04.06.2018 05.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Sprostredkovania spracúvania osobných údajov v informačnom systéme ESMAO-elektronické služby miest a obcí 72 hodín 31.05.2018 04.06.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme ,,Virtuálna knižnica" 25.05.2018 30.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Záväzok uzavrieť v budúcnosti zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy PDS 28.05.2018 30.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb Implementovanie pre objednávateľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov 35 €/mesiac 22.05.2018 29.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena 21.05.2018 24.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Hudobný doprovod so spevom počas akcie Rusadle 190 € 18.05.2018 23.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredokovateľom Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom (Interaktívna škola, s.r.o.) 18.05.2018 23.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov vzdelávacieho programu: ,, Pomocné maliarske práce" Príprava, zabezpečenie a vykonanie súvislej bezplatnej odbornej praxe pre 15 účastníkov vzdelávacieho programu ,,Pomocné maliarske práce" 16.05.2018 22.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru, ktorý je súčasťou stavby OcÚ v dôvodu realizácie vzdelávacej aktivity ( 11.05.2018-22.05.2018 / 9 dní) 20 €/1 deň 10.05.2018 11.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Mandátna zmluva Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby 200 €/mesiac/každý dom 04.05.2018 11.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci V zmysle ustanovenia § 59 ods. 4 Zákona o odpadoch 24.04.2018 02.05.2018
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Združené poistenie majetku - Dom smútku 98,74 € 23.04.2018 30.04.2018
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Združené poistenie majetku 141,92 € 16.04.2018 23.04.2018
DETAIL FAKTÚRY
252018
Zmluva o dielo Výstavba 4 bytových domov pozostávajúceho zo 6 dvojizboých bytov 720 348,00 € 11.04.2018 12.04.2018
DETAIL FAKTÚRY
242018
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 3 000 € 05.04.2018 11.04.2018
DETAIL FAKTÚRY
212018
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 2.-kolesový príves za traktor 23,54 € 26.03.2018 06.04.2018
DETAIL FAKTÚRY
192018
Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služby ,,Škôlka KOMENSKY Plus" 9,00 € 14.03.2018 16.03.2018
DETAIL FAKTÚRY
172018
Zmluva o poskytovaní fotografických služieb Google Business View Zaobstaranie fotografie časti interiéru a exteriéru priestorov firmy, vhodné na fotografovanie pre program Google Business View (kostol, kaplnka, ZŠ, MŠ, školská knižnica) 750 € bez DPH 20.02.2018 23.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
182018
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 48,75 € 20.02.2018 23.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
162018
Zmluva o dielo Interiérové vybavenie projektu: ,,Komunitné centrum v obci Lenartov" 16 147,20 € 20.02.2018 21.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečovanie služieb 20 493,00 € 16.02.2018 19.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
62018
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018 Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí na rok 2018 58 €/dieťa/rok 08.02.2018 16.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
152018
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 4 kolesový príves za traktor 25,02 € 14.02.2018 16.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
112018
Zmluva o spolupráci - ÚSVRK Zapojenie sa do národného projektu ,,Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách 12.02.2018 13.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
72018
Rámcová kúpna zmluva Dodávka tlačív pre ZŠ počas roka 2018 na základne konkrétnej písomnej objednávky odberateľa Na základe cenovej ponuky dodávateľa 06.02.2018 07.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
102018
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie schválenému projektu ,,Zvýšme kvalitu prestupového bývania kovovými prístreškami na drevo" 3 000 € 27.12.2017 07.02.2018
DETAIL FAKTÚRY
52018
Zmluva o dielo Terénne úpravy, zemné práce a zhutnenie účelovej komunikácie v časti rómska osada Lenartov 5 598,29 € 29.01.2018 29.01.2018
DETAIL FAKTÚRY
42018
Kúpna zmluva Odovzdanie a prevedenie vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 596 699,00 € 16.01.2018 16.01.2018
DETAIL FAKTÚRY
12018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytovanie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 400 € 10.01.2018 15.01.2018
DETAIL FAKTÚRY
32018
Zmluva o partnerstve Realizácia Projektu ,,Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík" 13 974,01 € 25.09.2017 11.01.2018
DETAIL FAKTÚRY
22018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 320 € 08.01.2018 08.01.2018


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.