Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2015 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
 5. Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov
 6. Plán zimnej údržby na rok 2015/2015
 7. Zúčtovanie dotácie MF SR na havarijný stav požiarnej zbrojnice
 8. Projektová dokumentácia – Byty nižšieho štandardu
 9. Spoločný projekt bývania – informácia
 10. Schválenie nakladania s nehnuteľnosťami – predaj – prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Odstránenie stavby z obecného pozemku
 12. Byty v obci – bežný štandard – podanie informácie
 13. Rôzne
 14. Záver
Videné: 236 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-9/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.