Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.02.2016 (sobota) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť firmy MT WOOD – informácia
 5. Štátny stavebný dohľad – odstránenie stavby bez povolenia
 6. Geometrický plán na rómskej osade – Zmluva o dlhodobom prenájme pozemkov pod príbytkami
 7. Záväzné stanovisko obce k pripravovanej stavbe v k. ú. Lenartov
 8. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lenartov
 9. Správa hlavnej kontrolórky o pridelených dotáciách z rozpočtu obce v r. 2015
 10. Diskusia – rôzne
 11. Záver

Zariaďte si svoju prácu tak, aby ste sa zasadnutia mohli nerušene zúčastniť.

Videné: 280 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-11/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.