Print this Článok

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu

 Obec L E N A R T O V, 086 06 Malcov
Číslo: 221/2015/Va – 24VD
.
Lenartov, dňa 30.3.2015
.
.
Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu jednaniu
.
Obec Lenartov ako príslušný orgán vo veci ochrany prírody a krajiny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky na základe žiadosti Farmy Javorina s.r.o., Lenartov 105, 086 06 Malcov zo dňa 20.3.2015 o vydanie súhlasu na výrub drevín, na parcele CKN 2579/1 ,2579/8, 2579/9,2596/1, 2579/10, 2539/1, 2669/1, 470, 480, 2629/6, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2706/2, 2698/1, 2710, 2712, 2713/2 v k.ú. Lenartov v zmysle § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002Z.z. o ochr ane prírody a krajiny, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje ústne konanie
.  
na deň – 15.4.2015 (streda) so stretnutím na OcÚ Lenartov
    .
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OcÚ Lenartov (resp. Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16) a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá niektorý účastní k konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.
.
.
Ing. Jana Bľandová
Starosta obce Lenartov
.
.
Doručuje sa:
Farma Javorina s.r.o., Lenartov 105, 086 06 Malcov
Štátna ochrana prírody SR RSO PaK, Hlavná 93, 080 01 Prešov
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
.
Vybavuje: Mgr. Lenka Voláková, 054/488 4112, 0908 970 866

 

 

 

Videné: 555 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-a-pozvanie-k-ustnemu-jednaniu/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.