Print this Článok

Oznámenie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR

Strana 3122, Zbierka zákonov č. 307/2015, Čiastka 86

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 12. novembra 2015

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. D) Ústavy Slovenskej republiky a §20 a §56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016

Peter Pellegrini v. r.

Súbor PDF:

2015 307 (26.7 KiB) 117


 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

 • Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • Ÿ rodné číslo,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu,
 • Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • Ÿ hlasovacie lístky,
 • Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Súbor PDF:

NR16 Info1SK (45.5 KiB) 119


Kidňipen

andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika

Informaciji pedal voľičis

I

Datumos the vacht, kana džal o kidňipen

Kidňipen andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika džal
sombatone 5. marcoste 2016 andal 7:00 dži 22:00 ori

II

Čačipnaskero kidňipen

Čačipnaskero kidňipen andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika hin sakones manušes andal Slovakijakeri republika, so dochudela pro kidňipnaskero ďives 18 berš the ňič leske na zaterďol pedal leskero čačipen te kidel avri.

Kidňipnaskeri prekažaka hino:

 • Ÿ zakonoha thodo odcirdľipen paš peskero biphandľipen andal zaarakhiben vaš ňipengero sasťipen
 • Ÿ kana manuš bešel andre bertena vašoda hoj kerďa but pharo bibacht
 • Ÿ kana manušes nane peskere čačipena

III

Čačipen te jel kidno avri

Vaš poslancos andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika šaj te jel kidno o manuš andal Slovakijakeri republika so dochudela pro kidňipnaskero ďives 21 berš the ľikerel te bešel andre Slovakijakeri republika.

Kidňipnaskeri prekažaka hiňi:

 • Ÿ kana manuš bešel andre bertena
 • Ÿ kana manuš hino odsudzimen vaš džandones kerdo bibacht, kana ada bibacht nane zagarudo
 • Ÿ kana manušes nane peskere čačipena

IV

Kidňipnaskere maňira

O voľičis šaj kidel andre Slovakijakeri republika

 • Ÿ andro kidňipnaskero kotor, kaj andro zoznamos hino irimen vaj
 • Ÿ andro vajsavo kidňipnaskero kotor le kidňipnaskeri legitimacijaha the sas vaš peskero phučiben irimen andro osobitno kidňipnaskero zoznamos
 • Ÿ ľikerel te bešel andre Slovakijakeri republika kana hino kidňipen the kana džal kidňipen hin andre avrithem the vaš o poštakero kidňipen zamangel peskero gav vaj foros, kaj bešel

V

Kidňipnaskeri legitimacija

Le voľičis, so les hin bešutno ľikeriben andre Slovakijakari republika the našťi te kidel avri pre peskero than the kidňipnasklero kotor kaj bešel the hino irimen andro kidňipnaskero zoznamos andro ďives, kana ela kidňipen, šaj mangel peskero gav vaj foros, kaj bešel, vaš kidňipnaskeri legitimacija. Gav vaj foros vaš leskero mangipen dela e kidňipnaskeri legitimacija the andal kidňipnaksero zoznamos les odčhivela le laveha, hoj leske diňa e kidňipnaskeri legitimacija.

Le kidňipnaskeri legitimacijaha šaj o voľičis kidel avri andro chocsavo kidňipnaskero kotor.

Voľičis šaj mangel vaš kidňipnaskeri legitimacija

osobnones,

jekhnasig agorutno buťakero ďives anglal oda, kana džal kidňipen (oda jekhnasig 4. 3. 2016) pedal uradna ora andro gav vaj foros.

O gav vaj foros dela e kidňipnaskeri legitimacija bijo vacht.

andre prajtoskeri forma avka,

aj o mangavipen vaš kidňipnakseri legitimacija sas bičhaďi le uradoske jekhnasig 15 buťakere ďivesa anglal ďives, kana hino kidňipen (oda jekhnasig 15. 2. 2016)

elektronickones (emailoha) avka,

aj o mangavipen vaš kidňipnaskeri legitimacija sas bičhaďi le uradoske jekhnasig 15 buťakere ďivesa anglal ďives, kana hino kidňipen (oda jekhnasig 15. 2. 2016). O urados presikhavel pre peskero webovo than o elektronicko adresa pedal bičhade mangavipena. Kana le urados nane webovo than, presikhavel adresa pedal bičhade mangavipena pre uradno šiba.

Mangavipen mušinel te ľikerel informaciji pal voľičoste

 • Ÿ o nav the nav pal o dad
 • Ÿ uľardo numeros
 • Ÿ themutno prithoviben
 • Ÿ adresa vaš thanutno ľikeriben (gav vaj foros, uľica, numeros)
 • Ÿ adresa, pre savo o urados bičhavela kidňipnaskeri legitimacija

Maškar dženes, so leske o voľičis diňa peskeri zor

šaj te mangel vaš e kidňipnaskeri legitimacija jekhnasig agorutno ďives anglal kana džal kidňipen (oda jekhnasig 4. 3. 2016).

Mangavipen mušinel te ľikerel informaciji pal voľičoste

 • Ÿ o nav the nav pal o dad
 • Ÿ uľardo numeros
 • Ÿ themutno prithoviben
 • Ÿ adresa vaš thanutno ľikeriben (gav vaj foros, uľica, numeros)

O urados bičhavela e kidňipnaskeri legitimacija le voľičoske pro adresa vaš leskero thanutno ľikeriben, jekhnasig trin buťakere ďivesa odkanastar o urados chudňa mangavipen. O urados bičhavela e kidňipnaskeri legitimacija pre adresa, so hiňi irimen andro mangavipen la doporučeno poštaha „Andro peskere vasta“.

Kana o voľičis andro irimen mangavipen vaj elektronicko mangavipen irinela, hoj e kidňipnaskeri legitimacija lela aver manuš, mušinel andro mangavipen te irinel leskero nav, nav pal dadeste the numeros andal dženoskeri legitimacija. Ada manuš mušinel pes te podirinel peskere podpisoha, hoj preiľa e kidňipnaskeri legitimacija.

VI.

Poštakero kidňipen

Voľičis, so len hin thaneskero ľikeriben andro Slovakijakeri republika the kana džal kidňipen, nane khere

Voľičis, so len hin thaneskero ľikeriben andro Slovakijakeri republika the kana džal kidňipen, nane khere, šaj mangel o urados odoj kaj bešel vaš poštakero kidňipen, the avka

pisomnones (andre prajtoskeri forma) avka,

aj o mangavipen pal poštakero kidňipen sas bičhado pre uradoskeri adresa (obecno urados) jekhnasig 50 ďives anglal kidňipnaskero ďives (oda jekhnasig 15. 1. 2016)

Pro mangavipen so hino dothodo nasig, pes na dodikhel

elektronickones (emailoha) avka

aj o mangavipen pal poštakero kidňipen sas bičhado pre uradoskeri adresa (obecno urados) jekhnasig 50 ďives anglal kidňipnaskero ďives (oda jekhnasig 15. 1. 2016)

Pro mangavipen so hino dothodo nasig, pes na dodikhel

Mangavipen pal poštakero kidňipen mušinel te ľikerel informaciji pal voľičoste

 • Ÿ o nav the nav pal o dad
 • Ÿ uľardo numeros
 • Ÿ themutno prithoviben
 • Ÿ adresa vaš thanutno ľikeriben andro avrithem

Kana mangavipen ľikerel andre peste savoro so majinel te jel, , o urados bičhavel jekhnasig 35 ďivesa anglal kidňipnaskero ďives le voľičoske, so mangľa pal poštakero kidňipen, pre adresa so voľičis ľikerel andro avrithem

 • Ÿ čuči kopertka le uradoskere cajchociha
 • Ÿ kidňipnaskere ľilora
 • Ÿ visarďi kopertka (so hiňi cajchimen le hesloha „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, irinďi le uradoskero adresaha the le voľičoskeri adresaha sar tebi bičhado,
 • Ÿ sikhaviben sar pes kidel

Kana o voľičis kidela avri (vaš oleste sar pes kidel avri), thovel o voľičos kidňipnaskero ľiloro andre kopertka le cajchociha the zaľepinkerla la. Lepinďi kopertka thovela andre visarďi kopertka, so la bičhavela. Vaš visarďi kopertka počinel oda, ko la bičhavel.

Andro kidňipnaskero rezultatos pes ginen o hlasi so hine andro kidňipnaskere ľilora, so sas bičhade the zaile andro urados, kaj o voľičis ľikerel peskero than jekhnasig andro agorutno buťakero ďives kana pes zachudel kidňipen. (oda jekhnasig 4. 3. 2016).

***

Aver informaciji ko kidňipen andre Narodno rada vaš Slovakijakeri republika hine irinde pro webovo than

www.minv.sk/?volby-nrsr

Súbor PDF:

NR16 Info5RO (35.8 KiB) 128

Videné: 340 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyhlaseni-volieb-do-narodnej-rady-sr/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.