Print this Článok

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na vykonanie prác

Obec Lenartov vyhlasuje

výberové konanie na vykonanie prác – na zhotoviteľa diela

“Rekonštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie v triede ZŠ a stavebné úpravy stien, stropu a podlahy v triede”.

 1. Obstarávateľ:

Obec Lenartov, v zastúpení starostka Ing. Jana Bľandová, Lenartov č. 37, 08606

IČO: 00322207

DIČ: 2020623231

E-mail: obeclenartov@lenartov.sk; tel.č.: 054 / 4706004; Fax: 054 / 4884188

 

 1. Miesto realizácie:

Budova Základnej školy v Lenartove č. 42

 

 1. Predmet obstarávania:   je potrebná osobná prehliadka
 • Elektroinštalačné práce spojené s výmenou starej elektroinštalácie a novými svetelnými zdrojmi
 • Zníženie a zateplenie stropu, lištovanie stropu
 • Likvidácia starej omietky, nanesenie novej omietky, stierkovanie, lakovaný náter, výmena obkladu okolo umývadla
 • Likvidácia starej podlahy, izolačné práce, vyrovnanie a pokládka podlahovej krytiny, olištovanie
 • V prípade potreby aj iné práce, ktoré budú potrebné pri rekonštrukcii triedy

 

 1. Predpokladaný termín realizácie:

Začiatok: december 2015

Doba realizácie: zimné prázdniny

 

 1. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:
 • Základné údaje uchádzača,
 • Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
 • Súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
 • Návrh zmluvy o dielo,
 • Ponukový rozpočet diela, vrátane rekapitulácie ceny

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 • Cena diela
 • Zmluvné podmienky
 • Kompletnosť cenovej ponuky
 • Referenčné stavby

Výhodou bude vlastné stavebné lešenie a zabezpečenie vývozu stavebného odpadu.

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa.

 

 1. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na Obecný úrad v Lenartove v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena uchádzača a s označením:

„Výberové konanie – Rekonštrukcia – stavebné práce ZŠ – NEOTVÁRAŤ“

 

 1. Lehota predkladania ponúk je:

Do 12.11.2015   do 16:00 hod.

 

 1. Záverečné ustanovenia:
 • Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
 • Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
 • Obstarávateľ ma právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady, ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.

 

V Lenartove, 29.10.2015

 

Ing. Jana Bľandová, v.r.

Videné: 698 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/obec-lenartov-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-vykonanie-prac/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.