Print this Článok

Obec Lenartov a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Obec Lenartov sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

  • úroveň miestnej územnej samosprávy,

  • úroveň regionálnej územnej samosprávy,

  • mikroregionálna úroveň

  • národná úroveň (štátna správa).

Pilotný projekt: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

Cieľom projektu je zabezpečiť účasť marginalizovanej rómskej časti obyvateľstva obce na tvorbe verejných politík v oblastiach ako vzdelávanie, sociálne služby, bývanie, zdravie a iné. K tomu bude slúžiť Stratégia začleňovania Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce. Problematika marginalizovaných rómskych komunít je široká a náročná agenda. Obce si často nevedia poradiť ako začleniť tieto skupiny obyvateľov do bežného života obce. Na príprave stratégie zapájania marginalizovaných rómskych komunít je nevyhnutné pracovať s verejnosťou a najmä s dotknutými skupinami obce tak, aby nastavené opatrenia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti a riešili existujúci problém v čo najväčšej miere. Zámerom je práve v spolupráci s verejnosťou hľadať model efektívnej účasti marginalizovaných rómskych komunít na procese spolurozhodovania.

Aktivity projektu budú pozostávať zo zberu dát v obci a analýzy východiskového stavu zapájania marginalizovaných skupín obyvateľstva obce. Potrebná bude informačná kampaň medzi obyvateľmi na území obce Lenartov a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Rómskym inštitútom – Roma institute, n.o..

Hlavné výstupy

  • lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov, stratégia pri zakladaní sociálneho podniku, stratégia vysporiadania pozemkov a legalizácia obydlí s návrhom zmien územného plánu a možnosti mikropôžičiek, spoločný postup pri prekonávaní predsudkov v obci Lenartov vrátane návrhov spoločných aktivít detí, mládeže, dospelých aj seniorov,

  • analýza inštitucionálnych možností účasti marginalizovaných komunít na tvorbe, prijímaní a monitorovaní verejných politík na lokálnej úrovni

  • model procesu spolurozhodovania, monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík zdola – nahor.

Kontaktné osoby:

 

Pilotný projekt 12 je súčasťou národného projektu  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Prehľad všetkých dvanástich pilotných projektov zaradených do pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.

Videné: 128 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/obec-lenartov-a-pilotna-schema-participativnej-tvorby-verejnych-politik/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.