Aktualizované: 02.11.2016

Print this Stránka

Komunitné centrum

Komunitné centrum v obci Lenartov

Komunitné centrum v obci Lenartov bolo zriadené v rámci Národného projektu Komunitné centrá 1. mája 2015.

Komunitné centrum obce Lenartov sídli v budove bývalého školského bytu.

 

Kontakt:

Komunitné centrum

Lenartov 89

086 06 Malcov

 

e-mail: kclenartov@lenartov.sk

Facebook: Komunitné centrum Maják Lenartov

Prevádzková doba KC:

Pondelok 7.30 – 12.30 13.00 – 15.30
Utorok 7.30 – 12.30

13.00 – 15.30

Streda 7.30 – 12.30 13.00 – 15.30
Štvrtok 7.30 – 12.30 13.00 – 15.30
Piatok 7.30 – 12.30 13.00 – 15.30

 

 

 

 

 

Pracovníci KC obce Lenartov:

 • Odborný pracovník poverený riadením KC – Ing. Marcela Gombitová
 • Odborný pracovník KC – Mária Leškovská
 • Pracovník KC – Simona Bilá

Poslaním KC v obci Lenartov je sprístupniť sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám také príležitostí a možností, ktoré im napomôžu zapojiť sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite.

Klientmi KC sú prioritne obyvatelia MRK s osobitným zameraním na deti a mládež z uvedenej komunity, vyznačujúcej sa najmä nasledujúcimi znakmi:

 • nízky príjem pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobá nezamestnanosť
 • nízka vzdelanostná úroveň
 • nízka úroveň bývania
 • sociálna odkázanosť
 • nízka hygienická úroveň a starostlivosť o zdravie

Vzhľadom na poslanie a ciele KC Lenartov sú však priestory a aktivity KC prístupné aj pre ostatných obyvateľov obce, ktorí taktiež predstavujú potenciálnu klientsku základňu KC.

Komunitné centrum v obci Lenartov poskytuje komplexné, odborné činností, iné činností a aktivity, ktorými prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni:

 • sociálne poradenstvo – poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia

problému a podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – poskytnutie pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní či úradných tlačív, pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, pri rokovaniach s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie.
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívne programy – realizácia pravidelných preventívnych besied zameraných na rôzne témy v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy, zvyšovania finančnej gramotnosti, predchádzania vzniku požiarov, bezpečnosti na ceste a pod.
 • záujmová činnosť – zabezpečenie aktívneho, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času detí, rozvoj ich životných zručností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a podpora budovania vzájomných kontaktov.

V KC obce Lenartov pracujú krúžky:

 • výtvarný krúžok
 • športové hry
 • krúžok šikovných rúk
 • spevácky krúžok
 • spoločenské hry

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/komunitne-centrum/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.