Aktualizované: 05.10.2018

Print this Stránka

Komunálne voľby 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím

č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Dňom vyhlásenia volieb až do dňa konania volieb nadobúda účinnosť ustanovenie §2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o moratóriu na niektoré úkony v územnom konaní, určovaní názvov ulíc a zmenách súpisných a orientačných čísel, v zmysle ktorého nie je možné v uvedenom čase vykonávať zmeny v registri adries.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/komunalne-volby-2018/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.