Print this Článok

Jeseň pani bohatá

Mesiac október, čo sa týka rozmanitosti činnosti v ZŠ, v ničom nezaostával za tým predošlým. Začali sme rodičovským združením, kde sme okrem iného predostreli rodičom možnosť každodenných konzultácií ohľadom prospechu a dochádzky, hygieny, bezpečnosti, ochrany zdravia a správania sa detí, pretože uvedené témy neidealizujeme, sú problémové. 

Majúc na zreteli plnenie prioritného cieľa ŠkVP sme pokračovali realizáciou aktivít od výchovno-vzdelávacích až po záujmové. K nim patrilo netradičné edukačné podujatie za účasti odborných zamestnancov Hvezdárne a planetária v Prešove p. Sadiva a p. Ragaza, ktorí v motivačnej prezentácii oboznámili žiakov s históriou a poslaním inštitúcie, s predmetmi skúmania i činnosťou observatória. Sústredili sa na známe i menej známe pojmy, týkajúce sa vesmíru a slnečnej sústavy, vyskytujúce sa vo vyučovaní prvouky a prírodovedy. Súčasťou rozvíjania prírodovednej gramotnosti boli aj odpovede na otázky prečo slnko svieti a hreje, prečo je nebo modré, alebo prečo je obloha plná hviezd a prečo sa Mesiac mení. Škoda, že nebolo v deň ich návštevy slnečné počasie, pretože by sme v praktickej časti prostredníctvom ďalekohľadu pozorovali Slnko, atmosféru a tak sme sa museli uspokojiť len s pozorovaním vzdialenejších objektov v našej obci a okolitej prírode.

Prekvapením na stole a riešením osemsmerovky sa začalo vyučovanie dňa 16. októbra na Svetový deň výživy. V brainstormingu si žiaci oprášili poznatky o zdravej výžive, tvorili slová so zdrobneninami a krátke básničky, riešili úlohy z prezentácie, tvorili jedálny lístok pre Hamča a Športka, vytvorili informačný plagát o liečivých bylinách a vypracovali test, za čo ich koordinátorka prevencie odmenila vitamínmi. Nielen v Svetový deň potravín sme s deťmi hovorili o jedle, o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia i o tom, prečo potraviny nepatria do koša.

Zapojili sme sa tiež do spoločnej modlitby za pokoj a jednotu vo svete – Milión detí sa modlí ruženec,  do výtvarných súťaží Viem, kam odpad patrí a Viem, čím budem. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme nezabudli ani na našich starkých, ktorým sme vyhotovili darčekové predmety a týmto sme im vyjadrili vďaku, úctu a potešili ich v jeseni života.

I naďalej pokračujeme v zbere zmiešaných plastov, aby sme mali okolo seba čistejšie prostredie a získali návyk separácie odpadov. Na konci šk. roka 2017/2018 budú opäť odmenení traja najlepší zberači. Aktivity podporujúce čítanie sa prelínali vyučovaním  počas Medzinárodného mesiaca knižníc, ale o tom až nabudúce…

Galéria:

Videné: 172 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jesen-pani-bohata/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.