Print this Článok

Hodnotenie strategického dokumentu “Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja”

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Námestie mieru 2, 081 92  Prešov

– Podľa rozdeľovníka –

Naše číslo: OU-PO-OSZP1-2015/030367-10/SA; Vybavuje/linka: Ing. Sekeráková; Prešov 28.08.2015

Vec

“Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja”

– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

__________________________________________________________________

Obstarávateľ strategického dokumentu – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) Správu o hodnotení strategického dokumentu “Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja” (ďalej len “Správa o hodnotení”) spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Žiadame vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informovali verejnosť o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámili verejnosti, kde a kedy možno do Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

Písomné stanovisko k Správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92  Prešov najneskôr do 21 dní od doručenia Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Na stanovisko doručené po uplynutí uvedenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať (§ 12 ods. 3 zákona).

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-vidieka-psk

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/4881220 alebo e-mailom alena.sekerakova@po.vs.sk)

PaedDr. Miroslav Benko, MBA

vedúci odboru

Rozdeľovník:

 1. RZ tatranských a podtatranských obcí, MsÚ v Spišskej Belej, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá
 2. RZMO Prešov – Šariš, MsÚ v Prešove, Hlavná 73, 080 01  Prešov
 3. RZMO Šariš, OcÚ Sveržov, 086 02  Gaboltov
 4. ZMO región Humenné, OcÚ Papín, 067 33 Papín
 5. ZMO Vranovského regiónu, OcÚ Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13  Dlhé Klčovo
 6. ZMOS – sninský región, OcÚ Belá nad Cirochou
 7. RZMO pod Duklou, MsÚ Giraltovce Dukelská 75, 087 01  Giraltovce
 8. RZMO okresu Stropkov, OcÚ Tisinec, 091 01  Tisinec
 9. RZ ZMOS Horná Torysa, MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany
 10. Laborecká ZMO, MsÚ Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01  Medzilaborce
 11. Ľubovnianske RZMO, OcÚ Šarišské Jastrabie, 065 48  Šarišské Jastrabie
 12. ZMO Spiša, OcÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/2, 052 01  Spišská Nová Ves

 

Sprava O Hodnoteni Strategickeho Dokumentu - Program Rozvoja Psk
Veľkosť súboru: (686.3 KiB) | Zobrazené 464 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. septembra 2015
Videné: 465 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hodnotenie-strategickeho-dokumentu-program-rozvoja-vidieka-presovskeho-samospravneho-kraja/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.