Úradná tabuľa

V zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva starostka obce Lenartov...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
DHZ Lenartov vyzýva   svojich členov na uhradenie ročného členského príspevku. Príspevok o sume 3,00 € je...
Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Lenartov zverejňuje návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Štatistický úrad týmto informuje občanov obce Lenartov, že pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných...
1
Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť...
1
Obec Lenartov oznamuje občanom, že dňa 6.2.2014 bude z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou...
1
Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Lenartov pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa bude...
1
V zmysle Usmernenia MV SR k preskúšaniu systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2014 č. SKR – 70-22/2013 zo dňa...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.