Úradná tabuľa

1
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej...
1
Okresný súd Bardejov sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení...
1
Vážený spoluobčania, v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme...
V zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva starostka obce Lenartov...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
DHZ Lenartov vyzýva   svojich členov na uhradenie ročného členského príspevku. Príspevok o sume 3,00 € je...
Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Lenartov zverejňuje návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Štatistický úrad týmto informuje občanov obce Lenartov, že pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných...
1
Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.