Úradná tabuľa

1
Žiadame predsedov miestnych organizácií a občianskych združení, aby zaslali alebo osobne doručili Mgr. Márii Frandoferovej,...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Správa hlavnej...
1
Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, Vám týmto VVS a.s. závod...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.02.2016 (sobota) o 16:00 hod. v...
1
Obec Lenartov zverejňuje nasledujúci dokument: Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na...
Obec Lenartov zastavuje správne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa pre navrhovateľa MT - WOOD...
Obec Lenartov prerušuje správne konanie z dôvodu nepredloženia postačujúcich podkladov pre spoľahlivé posúdenie návrhu z...
1
Verejná súťaž (03.02.2016) DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA Obstarávateľ Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov Popis...
1
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu 28.1.2016 (štvrtok) o 9:00 hod. so stretnutím na OcÚ...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.