Print this Článok

Výberove konanie

OBEC LENARTOV

 Lenartov 37, 086 06  Malcov

Obec Lenartov

vyhlasuje

výberové konanie na vykonanie prác –

na zhotoviteľa diela

„Zateplenie  Základnej školy  a školského klubu v Lenartove“.

 1. Obstarávateľ:

Obec Lenartov, v  zastúpení starostka Ing. Jana Bľandová, Lenartov č. 37, 08606

IČO:  00322207

DIČ: 2020623231

E-mail: obeclenartov@lenartov.sk; tel.č.: 054 / 4706004; Fax: 054 / 4884188

 

2. Miesto realizácie:

Budova Základnej školy v Lenartove č. 39

Budova bývalého školského bytu – školský klub

 

3. Predmet obstarávania:  

Zateplenie polystyrénom pre rozsah prác:

• Zateplenie obvodového plášťa

• Zateplenie základov

Pričom polystyrén je zabezpečený obstarávateľom a ostatné súčastí zateplenia dodá zhotoviteľ.

 

4. Predpokladaný termín realizácie:

Začiatok:   máj – jún  2012

Doba realizácie: uvedie zhotoviteľ

 

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:

• Základné údaje uchádzača,

• Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),

• Súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,

• Návrh zmluvy o dielo,

• Ponukový rozpočet diela, vrátane rekapitulácie ceny

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

• Cena diela

• Zmluvné podmienky

• Kompletnosť cenovej ponuky

• Referenčné stavby

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa.

 

7. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na Obecný úrad v Lenartove v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena  uchádzača a s označením:

„Výberové konanie  – Zateplenie – NEOTVÁRAŤ“

 

8. Lehota predkladania ponúk je:

do 30.04.2012  do 16:00 hod.

 

9. Záverečné ustanovenia:

• Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.

• Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

• Obstarávateľ ma právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady, ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.

 

V Lenartove, 20.04.2012

 

Ing. Jana Bľandová, v.r.

Videné: 801 krát

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyberove-konanie/Show Buttons
Hide Buttons