Zmluvy 2017 » Obec Lenartov

Zmluvy 2017


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
409
Zmluva o dielo Územný plán obce Lenartov - Zmeny a doplnky č.01 v lokalite osada 3 420,00 € 24.04.2017 05.05.2017
DETAIL FAKTÚRY
402
Licenčná zmluva Ilustrácie ku knižnej publikácii 250,00 € (až po knižnom vydaní diela) 28.03.2017 04.04.2017
DETAIL FAKTÚRY
406
Zmluva o dielo Vyvinutie modelu nízkonákladového domu a spracovanie k nemu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 3.900,00 € 15.03.2017 29.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
405
Nájomná zmluva Prenájom pozemku parcela č. E-KN č. 394 Bezodplatne 21.03.2017 23.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
404
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností 4,00 €/m2 (5 149 m2) - 20.596 € 22.03.2017 23.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
400
Zmluva o poskytnutí dotácie Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality ,,Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce I. etapa - projektová dokumentácia na chodníky okolo cesty 1/77" 5.600,00 € 01.03.2017 03.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
403
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie MOS 52,00 € 28.02.2017 03.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
399
Zmluva o dodávke energií Združenie dodávky elektriny 43,00 €/MWh 20.02.2017 27.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
398
Zmluva o dielo Zabezpečenie publicity a informovanosti projektu pre projekt ,,Komunitné centrum Lenartov" (veľkoplošná reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa, informačná tabuľa) 990,00 € 23.02.2017 23.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
397
Zmluva o spolupráci Poskytovanie služieb externého manažmentu v rámci projektu ,,Komunitné centrum Lenartov". 570 hod. projekt; 10,32 €/hod. 22.02.2017 23.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
394
Zmluva o spolufinancovaní Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 55,00 €/rok/dieťa 10.02.2017 15.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
407
Zmluva o dielo Dodanie a vypracovanie projektovej dokumentácie 5.598,00 € 13.04.2017 13.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
395
Zmluva o dotáciách Poskytnutie dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrny potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa schváleného projektu ,,Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov." 38.199,00 € 29.12.2016 09.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
393
Zmluva o poskytovaní služieb Mapový portál mObec 360 €/rok (300 €/ďalšie roky) 26.01.2017 03.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
391
Poistná zmluva Predĺženie záruky TV v zasadačke OcÚ 29,77 € 18.01.2017 31.01.2017
DETAIL FAKTÚRY
396
Zmluva o dielo Vypracovanie diela: spracovanie žiadosti o NFP vrátane príloh na čerpanie finančných prostriedkov v Programu Ľudské zdroje v zmysle príslušnej výzvy, Komunitné centrum v obci Lenartov 2.000,00 € 09.01.2017 13.01.2017